Logo
da en
Overgang til pension/efterløn Date of retirement

Ingeniørforeningen, IDA tilbyder en særlig billig kontingentsats (289,25 pr. kvartal) for de medlemmer, som er gået på pension og ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet længere. Medlemmer, der betaler kontingentsats for pensionister, kan ikke trække på IDAs juridiske rådgivning, og kontingentet må ikke indberettes til SKAT.

Arbejder du fortsat efter at du er fyldt 65 år, sker der ingen ændringer i dit kontingent eller din mulighed for at modtage juridisk rådgivning. Arbejder du under 5 timer pr. uge kan du vælge at overgå til pensioniststatus i IDA og dermed fraskrive dig muligheden for juridisk rådgivning og indberetning af kontingent. Dog kan tjenestemandspensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere godt få indberettet kontingentet.

Angiv venligst din status og notér evt. dato for overgang til pension her via din profil.

Nedenstående formular skal kun anvendes ved eventuelle spørgsmål.

IDA offers a special membersip fee (289.25 dkr. per. quarter) for the members who have retired and are not related to the labor market longer. Members who pay membership rate for pensioners can not draw on IDA's legal advice and quota can not be reported to the tax authorities.

Do you work continues after you reach age 65, there will be no changes in your membership fee or your opportunity to receive legal advice. Do you work during 5 hours. week, you can choose to convert to retiree status in IDA and thus deny you the opportunity to legal advice and reporting of quota. However, the civil sevent pensioners well get reported quota.

Please indicate your status and note the date of retirement if relevant.