Logo

Gæstemedlemskab af fagteknisk netværk Membership of a professional unit

da en

Årskontingentet udgør kr. 500. Kontingentet opkræves af IDA ved begyndelsen af førstkommende kvartal. Vær opmærksom på, at IDA HVAC og Kemiingeniørgruppen har et obligatorisk blad, hvor der opkræves ekstra kontingent.

Enkeltpersoner, som ikke opfylder betingelserne for medlemskab af Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, kan optages som medlemmer af et fagteknisk selskab eller en fagteknisk gruppe, hvis de har en særlig faglig tilknytning til selskabets/gruppens arbejdsområde.

Uddrag af Lov og vedtægter for Ingeniørforeningen, IDA
§ 18. Fagtekniske enheder (selskaber og udvalg)
Stk. 5. Medlemskredsen for en fagteknisk enhed omfatter de af foreningens medlemmer, der har udtrykt ønske herom.
Personer, der ikke er medlem af foreningen, og som har særlig viden om eller tilknytning til det pågældende område, kan optages som medlem af de fagtekniske enheder mod betaling af et kontingent, der fastsættes af Hovedbestyrelsen.
De fagtekniske enheder kan også optage erhvervsvirksomheder og institutioner som medlemmer. Firmakontingentet fastsættes af enheden. Hovedbestyrelsen fastsætter et minimumskontingent for firmamedlemskab.

Annual subscription constitutes DKK 400. The subscription is collected by IDA at the start of next quarter. Be aware that IDA HVAC and Chemical Engineering Group has a mandatory magazine, which charges extra fee.

Individuals who do not meet the requirements for membership of The Danish Society of Engineers, IDA, can become members of a professional society or group, if they have a specific professional connection to the society/group’s field of activity.

Extract from Statutes and regulations of the Danish Society of Engineers, IDA
Section 18. Professional societies and groups
Subsection 4.
- An individual who is not a member of the society and who has specific professional connec-tion to the field in question can obtain membership of professional societies and groups in exchange for an annual subscription, which is set by the Board of representatives.
- An engineer who qualifies for admission in the society under section 4, subsection 3, and who is not a member of the society cannot obtain membership of a professional group or society or participate in IDA events as part of a company membership.

Section 3. Membership issues
Subsection 1. The membership circle who qualifies for admission to the society is stated in and must be in ac-cordance with Section 18. Professional societies and groups in Statutes and regulations of the Danish Society of Engineers, IDA.
Subsection 2. Only members of IDA can be elected chairman and deputy chairman.
Subsection 3. For withdrawal from membership, please contact IDA.

Rules for participation in professional events arranged by IDA, cf. IDAs rules for participation

In principle, events are open to everyone; however, if you are an engineer and have chosen not to be a member of IDA, an additional fee of DKK 2,000 is added to the highest price advertised. The additional fee is also charged for free events