Logo

Firmamedlemskab af fagteknisk selskab

da en

Erhvervsvirksomheder og institutioner kan optages som medlemmer af et fagteknisk selskab i IDA, hvis de har en særlig tilknytning til selskabets arbejdsområde. Firmamedlemmer kan udpege en kontaktperson, som enten skal være medlem af IDA, eller have en særlig tilknytning til selskabets arbejdsområde uden at være ingeniør.

Uddrag af Lov og vedtægter for Ingeniørforeningen, IDA
§ 18. Fagtekniske enheder (selskaber og udvalg)
Stk. 4.
- De fagtekniske selskaber kan også optage erhvervsvirksomheder og institutioner som med-lemmer. Firmakontingentet fastsættes af selskabet. Hovedbestyrelsen fastsætter et minimumskontingent for firmamedlemskab.
- En ingeniør, der er optagelsesberettiget i foreningen i henhold til § 4, stk.3, og som ikke er medlem af foreningen, kan ikke blive medlem af en fagteknisk enhed (selskab eller udvalg)
eller som en del af et firmamedlemskab deltage i IDAs arrangementer.

Se den aktuelle pris for medlemskabet på selskabets webside, som du kan finde her

Businesses and institutions are eligible for membership of a professional society in The Danish Society of Engineers, IDA, if they have a specific connection to the society’s field of activity. Company members can appoint a contact person who is either a member of IDA or who has a specific connection to the society’s field of activity without being an engineer.

Section 18. Professional societies and groups

Subsection 4.

- The professional societies can also admit businesses and institutions as members. The annual subscription for companies is set by the society. The Board of representatives sets a minimum annual subscription for company memberships.

- An engineer who qualifies for admission in the society under section 4, subsection 3 and who is not a member of the society cannot obtain membership of a professional group or society or participate in IDA events as part of a company membership.

See the current membership fee on the website of the society.