da en
Firmamedlemskab af fagteknisk selskab

Erhvervsvirksomheder og institutioner kan optages som medlemmer af et fagteknisk selskab i IDA, hvis de har en særlig tilknytning til selskabets arbejdsområde. Firmamedlemmer kan udpege en kontaktperson, som enten skal være medlem af IDA, eller have en særlig tilknytning til selskabets arbejdsområde uden at være ingeniør. Opmærksomheden henledes på, at ingeniører, der ikke er medlemmer af IDA, alene vil kunne deltage i foreningens aktiviteter mod betaling af en merpris på p.t. kr. 2.000.

Uddrag af Lov og vedtægter for Ingeniørforeningen, IDA
§ 18. Fagtekniske enheder (selskaber og udvalg)
Stk. 4.
- De fagtekniske selskaber kan også optage erhvervsvirksomheder og institutioner som med-lemmer. Firmakontingentet fastsættes af selskabet. Hovedbestyrelsen fastsætter et mini-mumskontingent for firmamedlemskab.
- En ingeniør, der er optagelsesberettiget i foreningen i henhold til § 4, stk.3, og som ikke er medlem af foreningen, kan ikke blive medlem af en fagteknisk enhed (selskab eller udvalg)
eller som en del af et firmamedlemskab deltage i IDAs arrangementer.

Regler for deltagelse i fagtekniske arrangementer afholdt af IDA, jf. IDAs regler for deltagelse
Møderne er i princippet åbne for alle, men er du ingeniør og har valgt ikke at være medlem af IDA, opkræves en tillægsafgift på 2.000 kr. ud over den højest annoncerede pris. Tillægsafgiften opkræves også for gratisarrangementer.

Se den aktuelle pris for medlemskabet på selskabets webside, som du kan finde her

Businesses and institutions are eligible for membership of a professional society in The Danish Society of Engineers, IDA, if they have a specific connection to the society’s field of activity. Company members can appoint a contact person who is either a member of IDA or who has a specific connection to the society’s field of activity without being an engineer. Please note that engineers who are not members of IDA will only be able to take part in the activities of the society for an additional fee of at present DKK 2,000.Extract from Statutes and regulations of the Danish Society of Engineers, IDA

Section 18. Professional societies and groups

Subsection 4.

- The professional societies can also admit businesses and institutions as members. The annual subscription for companies is set by the society. The Board of representatives sets a minimum annual subscription for company memberships.

- An engineer who qualifies for admission in the society under section 4, subsection 3 and who is not a member of the society cannot obtain membership of a professional group or society or participate in IDA events as part of a company membership.

Rules for participation in professional events arranged by IDA, cf. IDAs rules for participation
In principle, events are open to everyone; however, if you are an engineer and have chosen not to be a member of IDA, an additional fee of DKK 2,000 is added to the highest price advertised. The additional fee is also charged for free events.

See the current membership fee on the website of the society.

Vælg det selskab, som I ønsker medlemskab hos
Chose a society
Fornavn(e) på kontaktperson
First name(s)
Efternavn på kontaktperson
Last name
Titel og uddannelse
Title and education
Telefon-nr.
Phone number
CPR-nr.
Social Security Number
Firmanavn
Company name
Firmaadresse
Company address
Firma postnummer og by
Company zipcode and city
EAN-nr.
EAN No
Firma CVR-nummer
Company CVR no.