da en
Skift til nye studieforsikringer
Change to the new student insurance

Her kan du bede om at få skiftet dine studieforsikringer til den nye ordning. 

Har du en kæreste/samlever som også har studieforsikringer hos os, og som ønskes skiftes, skal han/hun oprette en separat besked.  

Den nye indboforsikring indeholder som standard dækningerne Pludselig Skade og Elektronik Skade. De to dækninger har en fast selvrisiko på 1.160 kr., og derudover er din selvrisiko 0 kr. ved fx cykeltyveri, som dækker op til kr. 13.928 pr. cykel. Prisen på den nye Indboforsikring er kr. 84 pr. måned. 

Den nye Ulykkesforsikring indeholder som standard en invaliditetssum på 1,25 mio. og 50.000 kr. i dødfaldssum. Prisen på den nye Ulykkesforsikring er kr. 62 pr. måned.

Den nye Rejseforsikring indeholder som standard Afbestilling og Skidækning. Prisen på den nye Rejseforsikring er på kr. 46 pr. måned.

Generelt
Har du én eller flere af forsikringerne i forvejen, kan du se dine nuværende dækninger og priser på Min Side for at vurdere, om du ønsker at ændre dem til de nye.
Forsikringerne kan betales årligt eller pr. måned. Vælger du månedlig betaling, er der et opkrævningsgebyr på kr. 9,50 pr. måned. Bemærk, at ved Indboforsikringen opkræver vi afgifter såsom Stormflodsafgift og Garantifondsbidrag én gang årligt ved forsikringens fornyelsesdato (hovedforfaldsdato). Betaler du hver måned, betaler du afgifterne i forbindelse med den første opkrævning i kalenderåret.

Når du har skiftet til en af de nye Studieforsikringer, kan forsikringen ikke ændres tilbage til den gamle ordning.

     
This is the form to change your student insurance.

The new contents insurance includes the covers Sudden Damage and Electronics Damage as standard. The two coverages have a fixed deductible of DKK 1,160, and in addition your deductible is DKK 0 in the event of, for example, bicycle theft, which covers up to DKK 13,928 per bicycle. The price of the new contents insurance is DKK 84 per. month.

The new Accident Insurance contains by default a disability sum of DKK 1.25 million and DKK 50,000 in death sum. The price of the new Accident Insurance is DKK 62 per month.

The new Travel Insurance includes Cancellation and Ski Coverage by default. The price of the new Travel Insurance is DKK 46 per month.

General information
If you already have one or more of the insurances, you can see your current coverages and prices on My Page to assess whether you want to change them to the new ones.
The insurances can be paid annually or per. month. If you choose monthly payment, there is a collection fee of DKK 9.50 per. month. Please note that with the Home Content Insurance we charge fees such as "Stormflodsafgift" and "Garantifondsbidrag" once a year at the insurance's renewal date (main due date). If you pay every month, you pay the fees in connection with the first collection in the calendar year.

Once you have changed of the new Student Insurances, the insurance cannot be changed back.
Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Telefon-nr.
Phone number
CPR-nr.
SSN
Sæt markering nedenfor i de studieforsikringer, som du ønsker at skifte
Put a mark below in the student insurance policies that you want to change
Alle de studieforsikringer, som jeg har
All the student insurance I have
Skift Indboforsikringen
Change the Home Content Insurance
Skift Ulykkesforsikringen
Change the Accident Insurance
Skift Rejseforsikringen
Change The Travel Insurance
Betalingsfrekvens - ønsker du at ændre fra månedlig til årlig betaling eller omvendt, kan det angives her:
Payment frequency - if you want to change from monthly to annual payment or vice versa, it can be specified here:
Evt. Bemærkninger
Any comments