da en
Kontakt IDAs Sanktionsudvalg
Contact IDA's Sanctions Committee

Her kan du anmelde forseelser begået af medlemmer af IDA, såsom sexchikane, krænkelser, økonomisk kriminalitet, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af IDAs fastsatte regler og retningslinjer, udnyttelse af systemadgange/adgange til medlemsoplysninger og uhensigtsmæssig adfærd.

Forseelser kan opstå i forbindelse med medlemsrådgivning, møder/konferencer etc., på sociale medier eller i forbindelse med IDA-aktiviteter i øvrigt.

Here you can report offenses committed by members of IDA, such as sexual harassment, violations, financial crime, cooperation difficulties, violation of IDA's established rules and guidelines, exploitation of system access / access to member information and inappropriate behavior.


Offenses may occur in connection with member counseling, meetings / conferences, etc., on social media or in connection with IDA activities in general.
Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Telefon-nr.
Phone number
CPR-nr.
SSN
Hvilken forseelse drejer det sig om?
Hvem er involveret i forseelsen?
Beskriv venligst forseelsen så detaljeret som muligt
Hvornår forekom forseelsen og er den fortsat i gang?