Logo

Kontakt IDAs Sanktionsudvalg Contact IDA's Sanctions Committee

da en

Her kan du anmelde forseelser begået af medlemmer af IDA, såsom sexchikane, krænkelser, økonomisk kriminalitet, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af IDAs fastsatte regler og retningslinjer, udnyttelse af systemadgange/adgange til medlemsoplysninger og uhensigtsmæssig adfærd.

Forseelser kan opstå i forbindelse med medlemsrådgivning, møder/konferencer etc., på sociale medier eller i forbindelse med IDA-aktiviteter i øvrigt.

Here you can report offenses committed by members of IDA, such as sexual harassment, violations, financial crime, cooperation difficulties, violation of IDA's established rules and guidelines, exploitation of system access / access to member information and inappropriate behavior.


Offenses may occur in connection with member counseling, meetings / conferences, etc., on social media or in connection with IDA activities in general.